24 Mayıs 2013 Cuma

Recaizade Mahmud Ekrem

Recaizade Mahmud Ekrem
(1847-1914)


*Fransızca öğrenip. Batı edebiyatını yakından tanıdıktan sonra yeni biçimlerle şiir yazmaya başlar

*Şiir'de üç türlü güzelllik anlayışını savunur bunlar; (Fikri güzellik,Hayali güzellik,Hissi güzellik)

*Kendisi Hissi güzellik anlayışını savunmuştur

*En çok ölüm konusu üzerinde durmuştur.3 Çocuğnu kaybetmiş olan yazar duygusal konulara yönelmiştir

*Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Hareketinin başlamasını sağlamıştır. 1985 yılında Galatasaray sultanisinden öğrencisi olan Tevfik Fikret'i bu derginin başına geçirmiştir.

*Üstad Ekrem diye anılmıştır.

*Recaizade Mahmud Ekrem yeni edebiyatın kurallarını öğretme ve yayma yolunda çalışmıştır ve Yeni sanatçılar yetiştirmiştir. Bu dönemde divan edebiyatındaki 'Göz için Kafiye' anlayışı terk edilmiş yerine 
'Kulak için Kafiye' anlayışı benimsenmiştir.

Bu sebeple eski edebiyat taraftarlarının lideri durumunda olan 'Muallim Naci' ile Recaizade Mahmud Ekrem karşı karşıya gelmiş Muallim Naci'nin Demdemesine karşı 'Zemzeme' adlı eserini yazmıştır.

ESERLERİ

Şiir

*Nağme-i Şeher
*Zemzeme
*Yadigar-ı Şebab
*Tefekkür
*Pejmürde
*Nijad Ekrem

Roman

*Araba Sevdası

Tiyatro

*Afife Anjelik
*Atala
*Vuslat
*Çok bilen Çok Yanılır

Öykü

*Muhsin BEY
*Şemsa
*Saime

Düz Yazı

*Talime-i Edebiyat
*Takdir-i Elhan
27 Nisan 2013 Cumartesi

Şemsettin Sami

ŞEMSETTİN SAMİ (1850-1904)
*Osmanlıcılığın En Önemli temsilcilerindendir.

*Türkçeyi incelemek modernize etmek ve geliştirmek öğretmek amacıyla çalışmalarda bulunmuştur.

*İlk yerli roman olan 'Taaşşuk-u Talat ve Fitnat'ı Yazmıştır.

*Ebuzziyya Tevfik ile Sirac ve Hadika adlı gazateleri çıkarmışlardır

*Kamus-ı Türki adlı sözlük Arapça,Farsça ve Türkçeden oluşan Osmanlı türkçesi ile oluşturulmuş bir sözlüktür.

*İlk Türkçe Sözlüktür.

*Şemsettin Sami dilin sadeleşmesini savunmuştur.

*İlk Türkçe Ansiklopedi olan Kamus'ül Alam eserinin yazarıdır

*Kutadgu Bilig ve Orhun Abideleri Üzerine Çalışan ilk Osmanlı Araştırmacısı olmuştur
26 Nisan 2013 Cuma

Ahmet Mithat Efendi

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)
*Yazı Hayatına Tuna gazetesinde başlamıştır.

*Lakabı 'Yazı Makinesi'

*Ölümüne dek Hikaye,Roman,Anı,Eleştiri,Çeviri gibi 200 den fazla eser yayımlayan gerçek anlamda ilk popüler ve üretken yazardır.

*1878'de çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Hakikat adlı gazete Osmanlı Basın tarihinin en uzun ömürlü gazetesidir.

*Hace-i Evvel olarak bilinir (İlk Okul Öğretmeni)

ESERLERİ

Roman
*Hasan Mellah
*Hüseyin Fellah
*Felatun Bey ile Rakım Efendi
*Henüz 17 Yaşında
*Jöntürk

Öyküleri
*Kıssadan Hisse
*Letaif-i Rivayet (İlk Öykü)

Diğer Eserleri
*Üss-i İnkilab (II.Abdülhamid'in Siyasetini övmüştür)
*Menfo (Jöntürkleri Eleştirdiği Öz yaşam öyküsünü anlattığı eserdir)
*Avrupada Bir Cevelan (Seyahatname)

Ziya Paşa

ZİYA PAŞA (1829-1880)

*Arapça ve Farsçayı özel dersler sayesinde öğrenmiştir.

*Bir süre Sadaret Mektub-i Kaleminde çalışmıştır. Daha sonra Mustafa Reşit Paşanın aracılığı ile Mabeyin Katipliğne atanmıştır.

*Jöntürklerin yayın organı olan 'Hürriyet'i Çıkarır.

*Ziya Paşa Türk edebiyatının kendi geleneğine sahip çıkmasını istemiş, Şiir ve Yazı dilinin konuşma halkın dili olmasını savunmuştur.

*Şiirlerinde Divan şiir biçimleriyle Hak,Adalet,Uygarlık,Hürriyet gibi düşünceleri işlemiştir.

*Ziya Paşa'da İkilem vardır.

*Ziya Paşa yenilikçi düşüncelere sahip olsada Divan şiiri geleneğinden kopamaz ve Şiirlerini Aruz ölçüsü ve Ağır Bir dille yazar.

*Ziya Paşa 'Terkib-i Bent' ve 'Terci-i Bend' İsimli şirinde İnsanın yazgısı ve gerçeği kavramanın olanaksızlığı Tanrının mutlak Egemenliği gibi Metafizik konular üzerinde durmuştur.

*Şiirlerinde Öğretici bir hava vardır.

*Ziya Paşa'nın Dönem dönem ikilikler yaşadığı görülür.Hürriyet gazetesinde çıkan Şiir ve İnşa makalesinde Divan şiirini ağır bir dille eleştirip Halk şiirinin gerçek şiirimiz olduğnu belirtir

*Bununla birlikte Türk,Arap ve İran şairlerinden seçtiği şiirlerden oluşan Harabat antolojisinde bu görüşüm tam tersini savunur

       Bunun üzerine Namık Kemal Tahrib-i Harabat ve Takip adlı eserleriyle Ziya Paşayı Eleştirir.

ESERLERİ

*Zafername
*Harabat
*Şiir ve İnşa
*Defter-i Amal (Çocukluk Anıları)
*Eş'ar-ı Ziya

Namık Kemal

Namık Kemal (1840-1888)

Vatan ve Hürriyet şairidir.

*Namık Kemal meşrutiyet yanlısı yeni osmanlılardan Jöntürk'tür

*Gazetecilik ve Tiyatro konusunda döneminin en güçlü ismidir

*Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilmektedir

*Bab-ı Ali, Tercüme odasında katibelik yapmıştır

*Fransızcayı iyi derecede bilmektedir

İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katılmıştır

Tasvir-i Efkarda hükümeti eleştiren yazılar yazmış gazete 1867'de kapanmıştır.

*Muhbir gazetesinde, Ali Suavi ile beraber çalışmış anlaşamayınca gazeteden ayrılmıştır.

*Nuri reşat,Ebuzziya Tevfik Beylerle beraber Hürriyet gazetesini çıkarmıştır

*İbret gazetesinde Nuri reşat,Ebuzziya Tevfik Beyle çalışmıştır

*1873'te Gedik Paşa tiyatrosunda Vatan Yahut Silistre adlı tiyatrosunu sahnelemiştir.

*Bu piyes yüzünden Magosaya sürgün edilir.

EDEBİ HAYATI

*Namık Kemal Şinasi ile tanışmadan önce Divan şiirinin etkisinde kalmış tasavvuf konularına yönelmiştir. Bu Sırada Leskofçalı Galip, YeniŞehirli Avni'den etkilenmiştir.

*Şinasiyle tanıştıktan sonra yeni edebiyatı benimsemiş Hürriyet kavgası Esaret zinciri Kalbi Millet,Hürriyet Kavgası Meşrutiyet gibi temaları işlemiştir.

ESERLERİ

En Tanınmış Şiirleri

*Vatan Mersiyesi
*Vatan Şarkısı
*Vaveyla
*Hürriyet Kasidesi

Tiyatroları

*Vatan Yahut Silistre
*Gülnihal
*Akif Bey
*Karabela
*Celaleddin Harzemşah
*Zavallı Çocuk

Romanları

*Cezmi: İlk Tarihi Roman
*İntibah: İlk Edebi Roman

Tarih Kitapları

*Devr-i İstila
*Evrak-ı Perişan
*Kanije
*Büyük İslam Tarihi
*Silistre muhasarası
*Barıka-ı Zafer

Eleştiri

**Tahrib-i Harabat (İlk Eleştiri)
*Takip
Ali Suavi

Ali Suavi (1839-1878)

*Tanzimat fermanı sonra yazar ve fikir adamlarının büyük bir kısmı kültürlü ve zengin ailelerden geldikleri halde Ali Suavi halk tabakasından çıkmış ve kendini yetiştirmek suretiyle Edebiyat ve Kültür çevrelerinde yer almıştır.

*Felsefeden Filolojiye Coğrafyaya edebiyattan politikaya sosyolojiden iktisata ve dine kadar bir çok konuyla meşgul olmuştur.

*İttihad-ı İslam ideolojisinin savunucusudur.

*Büyük ölçüde doğu kültürüyle yetişmiş olan Ali Suavi batılı anlamda yüzeysel olarak bilgi almış kendisi iki kültürü birleştirmiştir.

*Türkçü düşünceler adı altında bir çok yazı yazmıştır.

*Ali Suavi kurtuluşu,medeni bir devlet olabilmeyi söz oyunlarıyla değil;coğrafya,iktisat,Ahlak ile olacağnı savunmuştur.

*Din konusunda vağızlar verebilecek durumdadır.

*Muhbir-İbret gazetelerinde yazmıştır.

*Ali Suavi çok iyi bir hatip'tir kendisini dinliyenleri etki altına alabilir.

24 Nisan 2013 Çarşamba

Ahmet Vefik Paşa


Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)

*Türkçülük ve Milliyetçilik fikirlerinin güçlü savunucusudur

*Tiyatro Alanındaki çevirileri ve Uyarlamalarıyla bilinir

*Edebiyat dünyasında Molier den yaptığı çevirilerle tanınır

ESERLERİ


*Lehçe-i Osmani: Sözlüktür 'Türk sözcüğünün açıklanmasında Osmanlıların Türk milletinin parçası olduğu ilk defa Ortaya konmuştur.


*Secere-i Türk-i: Ebur Gazi Bahadır Han'dan çeviridir 'Türklerin soyuna ve Türk Dilinin geçirdiği evreleri açıklayan bir eserdir


*Fezleke-i Tarih-i Osman-i ve Hikmet-i Tarih (Tarih Alanındaki Eserleridir)


*Zoraki Tabip
*Tabib-i Aşk    
*Zor Nikah

*Tar-Tuffe: Moliere'den Çevirdiği tiyatrolardır.